An Eye for Detail: Culinarian III

035716.pngAn Eye for Detail: Culinarian III
Achievement
Craft 3,000 high-quality items as a culinarian.
10 Achievement Points