Kanesada Kai/Desynth

Blacksmith Icon 5.png
Blacksmith
Potential Results:
Nightsteel Ingot Icon.png Nightsteel Ingot
1-2 Fire Cluster Icon.png Fire Cluster
Edit Kanesada Kai's Desynth Results