Mythril Circlet (Amber)/Desynth

Goldsmith Icon 5.png
Goldsmith
Potential Results:
Amber Icon.png Amber
1-2 Mythril Ingot Icon.png Mythril Ingot
1-2 Wind Shard Icon.png Wind Shard
1-3 Fire Shard Icon.png Fire Shard
Edit Mythril Circlet (Amber)'s Desynth Results