Otherworldly Katana

036507.pngOtherworldly Katana
Achievement
Obtain a Katana of the King's Counsel.
10 Achievement Points