Following Footfalls/NPCs

Fufulupa in Western Thanalan - Horizon's Edge - Horizon (x:22.7, y:17.2)
   Click to view Map
Totoruna in Western Thanalan - The Footfalls - The Silent King (x:18, y:16.1)
   Click to view Map
Sidequest4 Icon.png 
Totoruna in Western Thanalan - The Footfalls - The Silent King (x:18, y:16.1)
   Click to view Map