Aero Mastery II

Aero Mastery II Icon.pngAero Mastery II
Trait
Aero II Icon.png Aero II: Upgrades Aero II to Dia.
Acquired: White Mage Icon 1.png White Mage (Lv. 72)